Правило гри бадмінтону на казахському

Правило гри бадмінтону на казахському

 • Слово волейбол по особам на казахськомуБудь ласка зробіть !!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Ойиннижн-жоситарибадмінтон
  вбздуаиттиболдилкенжнелкенмдденойинвбадмінтоншаиртади, айришаменжаздикрсмен.Олтеквзрослим, бражнебала-шаалараизити.Барлипорезвітьсяала-бастажасауадажнешашпкепобегать.арамастанжнеолайазрбзжн-жоситижнеойиннитехнікасинбадмінтонтанисубайапкремз, алдаанитаймиз, андайталаптараволанжнеракеткасйкесугекерекке.
  Ойиннитехнікасибадмінтон
  Ойиннимаинасибадмінтонамалади, воланаасиралатир-арилитордименкмекракеток.восиойинаойнаублед, какекеулер, олайжнелкенойиншилар, бастичтобионисанижптиболди, себебнаеккомандаадегенблсупрідется.Баскспойбольшетртчеловекбрдаладаойнамайди.ойсендеркомпаніяменжаажайдажайсигратьжолаойсадар, солойиншинисанитлекблдрушнсанинандегентспалсизтуелдбол-болади.Ойиннимасатиниволанчікаасиралатир-арилитордиарсиластизонасинаболиптабилади, ебасти, чтобианажершегндеалашитибадмінтонашнтід.Олшншектерджиилсашншектердалани, пайарсиласаесепт лнед.Ешлкенкзйнектертемберсендержеске.

  Припер-бадмінтонедрелершаволануанаснізундрлед,восикездракеткабелбеудсизиинижоарилатилуакерекке.Припер-стеуболмайдижаланозалистижнедрелердшаволанаанаттандир-.Браолайспортшиларойнайди,балу-шааажнеуесойларакбнестануіиносижн-жоситарди.Солсебептенволанчіколперед,сіятиправіло,онивверхподкінув,алкейнракеткойвжаарсиластижберп.
  Нешепартіябадмінтоне?
  Ойиншпартіядандегенбктетлед,натираайта,олекжескедейнбаради.Кездесупокасозиладибройиншилардан21пайдитермейд.Пріесепшот "20-20" жатер-Атар2пайдижеед,алпріесепшот "29-29", ж-30-оепайдиал-солкомандасаналатин.злстеройинда
  Арадерсойинниншейннесколькозлстжасайди.Айтали,ашанесепшот11кзйнекболади, ойиншиларамінуттизлснедегениберлед.Партіялардиарасиндаойиншиларекмінутдемалади.Алшпартіяда,ашанесепшот11кзйнеккебрдейленед,жатарместамізгеред.
  Бадмінтонбала-шаалар
  Балаларбадмінтонксбідендегенразітельноажиратилади.Полеоайлатиланбадмінтонашнторімеет.Брден-брталапоан-солтегсбетшиирауменжнекочекболуакерекке.Жн-жоситартаоайлатилан:чьейжатажиил-воланчіканажнепай.Аланаперед,кмгеберосиеволанчік.
  "Дрис" воланчікібадмінтонашн
  Воланчікікакнатуральногошікзаттан,олайжнесінтетіческіхматеріалдарданжасайди.бра,емесара-наана,ізандайматеріалданволаналиндир-, ониполетниемнездемелерк,нешншбасосижннволанабелглен-анадегенбариншажаиндат-болуакерек,мен,жнежабулижшкетертисізиртистииндегеноринда-бас:
  оси "дрис" волан16жннбасиндаіметькерек;
  жндербрдейзиндитиммоколо63-71болуакерекке;
  жннадатаришеберддіаметром58 68ммдейнтрбіелейд;
  табіі,осижндержаууакерекке;
  воланчікастандарттибасидіаметромпорядка26ммболуакереккежнеіметькереккезакругленнуюпшнд;
  5басграммтартуакерекке.
  Себебнииздижнесінтетіческіхматеріалдимнездемелершасалистир-меннатуральнимібрнешеажиратилади,солауипкетулердейн10Кактадапал-ракеткубадмінтонашнжберед?
  Ракеткірамка68смзиндижне23смвендпревишатькерекке.
  Шектоблиси:
  шектоблисиарманплоскойболумндетт;
  олсобойарасиндапересекающіхсятугокер-жнесенмдоспанижерлерндемабалабектулшектерд-ралатин;
  воланчікішнбадмінтна
  жасиракеткусендергеолдаиайлиста-болади,албла-оанбол-желтек;
  тордиоблиси28смзиндижне22смвендпревишатькерекке.
  Небадмінтондамитади?
  Ойинбадмінтонтекелктргш,бражнемишцтаайиндитоптаринбектед.Басаосиосиндайжаттиушидамдитижненазараудар-жилдамдиинбаптайди.
  сенемн,ойиннивишеізложенниежн-жоситаривбадмінтонсендергеклдкмектеседжнеменпайдаменжаса-уаит.ойбадмінтон-ойиннижаса-табіаттажнежасиозалишойинсаранса.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 48 = 51

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: