Правило игры бадминтона на казахском

Правило игры бадминтона на казахском

 • Слово волейбол по лицам на казахскомПожалуйста сделайте !!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Ойынныжн-жосытарыбадминтон
  вбздуаыттыболдылкенжнелкенмдденойынвбадминтоншаыртады,айрышаменжаздыкрсмен.Олтеквзрослым,бражнебала-шаалараызыты.Барлыпорезвитьсяала-бастажасауадажнешашпкепобегать.арамастанжнеолайазрбзжн-жосытыжнеойыннытехникасынбадминтонтанысубайапкремз,алдаанытаймыз,андайталаптараволанжнеракеткасйкесугекерекке.
  Ойыннытехникасыбадминтон
  Ойыннымаынасыбадминтонамалады,воланаасыралатыр-арылытордыменкмекракеток.восыойынаойнаублед,какекеулер,олайжнелкенойыншылар,бастычтобыонысаныжптыболды,себебнаеккомандаадегенблсупридется.Баскспойбольшетртчеловекбрдаладаойнамайды.ойсендеркомпанияменжаажайдажайсыгратьжолаойсадар,солойыншынысанытлекблдрушнсанынандегентспалсызтуелдбол-болады.Ойыннымасатыныволанчикаасыралатыр-арылытордыарсыластызонасынаболыптабылады,ебасты,чтобыанажершегндеалашытыбадминтонашнтид.Олшншектерджыылсашншектердаланы,пайарсыласаесептелнед.Ешлкенкзйнектертемберсендержеске.

  Припер-бадминтонедрелершаволануанаснизундрлед,восыкездракеткабелбеудсызыыныжоарылатылуакерекке.Припер-стеуболмайдыжаланозалыстыжнедрелердшаволанаанаттандыр-.Браолайспортшыларойнайды,бала-шааажнеуесойларакбнестануиыносыжн-жосытарды.Солсебептенволанчиколперед,сиятыправило,онывверхподкинув,алкейнракеткойвжаарсыластыжберп.
  Нешепартиябадминтоне?
  Ойыншпартиядандегенбктетлед,натыраайта,олекжескедейнбарады.Кездесупокасозыладыбройыншылардан21пайдытермейд.Приесепшот"20-20"жатер-атар2пайдыжеед,алприесепшот"29-29",же-30-оепайдыал-солкомандасаналатын.злстеройында
  Арадерсойынныншейннесколькозлстжасайды.Айталы,ашанесепшот11кзйнекболады,ойыншылараминуттызлснедегеныберлед.Партиялардыарасындаойыншыларекминутдемалады.Алшпартияда,ашанесепшот11кзйнеккебрдейленед,жатарместамизгеред.
  Бадминтонбала-шаалар
  Балаларбадминтонксбидендегенразительноажыратылады.Полеоайлатыланбадминтонашнторимеет.Брден-брталапоан-солтегсбетшыырауменжнекочекболуакерекке.Жн-жосытартаоайлатылан:чьейжатажыыл-воланчиканажнепай.Аланаперед,кмгеберосыеволанчик.
  "Дрыс"воланчикибадминтонашн
  Воланчикикакнатуральногошикзаттан,олайжнесинтетическихматериалдарданжасайды.бра,емесара-наана,изандайматериалданволаналындыр-,оныполетныемнездемелерк,нешншбасосыжннволанабелглен-анадегенбарыншажаындат-болуакерек,мен,жнежабулыжшкетертысизыртыстыындегенорында-бас:
  осы"дрыс"волан16жннбасындаиметькерек;
  жндербрдейзындытыммоколо63-71болуакерекке;
  жннадатарышеберддиаметром58 68ммдейнтрбиелейд;
  табии,осыжндержаууакерекке;
  воланчикастандарттыбасыдиаметромпорядка26ммболуакереккежнеиметькереккезакругленнуюпшнд;
  5басграммтартуакерекке.
  Себебныыздыжнесинтетическихматериалдымнездемелершасалыстыр-меннатуральнымибрнешеажыратылады,солауыпкетулердейн10Кактадапал-ракеткубадминтонашнжберед?
  Ракеткирамка68смзындыжне23смвендпревышатькерекке.
  Шектоблысы:
  шектоблысыарманплоскойболумндетт;
  олсобойарасындапересекающихсятугокер-жнесенмдоспаныжерлерндемабалабектулшектерд-ралатын;
  воланчикишнбадминтна
  жасыракеткусендергеолдаыайлыста-болады,албла-оанбол-желтек;
  тордыоблысы28смзындыжне22смвендпревышатькерекке.
  Небадминтондамытады?
  Ойынбадминтонтекелктргш,бражнемышцтаайындытоптарынбектед.Басаосыосындайжаттыушыдамдытыжненазараудар-жылдамдыынбаптайды.
  сенемн,ойыннывышеизложенныежн-жосытарывбадминтонсендергеклдкмектеседжнеменпайдаменжаса-уаыт.ойбадминтон-ойынныжаса-табиаттажнежасыозалышойынсаранса.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

51 − 43 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: