Для ремонта квартиры купили 42 рулона обоев сколько пачек обойного клея нужно купить если одна пачка клея рассчитана на 8

Для ремонта квартиры купили 42 рулона обоев сколько пачек обойного клея нужно купить если одна пачка клея рассчитана на 8 Найдем наименьшее количество, клея 42 не делится на 8, поэтому 40:8=5 но, нам известно что одна пачка клея рассчитана на 8 рулонов, либо у нас останется два рулона, либо мы купим 6-й клей :))) Как […]

, , решить уравнение x/3+x/2=x/6+1

, , решить уравнение x/3+x/2=x/6+1 Х/3+х/2=х/6+12х/6+3х/6=х/6+12х+3х=х+65х=х+65х-х=64х=6х=6:4х=1,5 Просто приравняла знаменатели и все

В двух пачках 270 тетрадей СКолько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетрадей в 4 раза меньше, чем в

В двух пачках 270 тетрадей СКолько тетрадей в каждой пачке, если в одной из них тетрадей в 4 раза меньше, чем в - количество тетрадей во второй пачке; - количество тетрадей в первой пачке. (тетрадей во второй пачке); (тетради в первой пачке). 1) 270:2= сам(а) почитаешь2) то что получится: 4= и пиши ответ.

с интегралами

с интегралами ..................................... Первый и второй в приложении:

Правило игры бадминтона на казахском

Правило игры бадминтона на казахском Слово волейбол по лицам на казахскомПожалуйста сделайте !!!!!!!!!!!!!!!!! Ойынныжн-жосытарыбадминтонвбздуаыттыболдылкенжнелкенмдденойынвбадминтоншаыртады,айрышаменжаздыкрсмен.Олтеквзрослым,бражнебала-шаалараызыты.Барлыпорезвитьсяала-бастажасауадажнешашпкепобегать.арамастанжнеолайазрбзжн-жосытыжнеойыннытехникасынбадминтонтанысубайапкремз,алдаанытаймыз,андайталаптараволанжнеракеткасйкесугекерекке.ОйыннытехникасыбадминтонОйыннымаынасыбадминтонамалады,воланаасыралатыр-арылытордыменкмекракеток.восыойынаойнаублед,какекеулер,олайжнелкенойыншылар,бастычтобыонысаныжптыболды,себебнаеккомандаадегенблсупридется.Баскспойбольшетртчеловекбрдаладаойнамайды.ойсендеркомпанияменжаажайдажайсыгратьжолаойсадар,солойыншынысанытлекблдрушнсанынандегентспалсызтуелдбол-болады.Ойыннымасатыныволанчикаасыралатыр-арылытордыарсыластызонасынаболыптабылады,ебасты,чтобыанажершегндеалашытыбадминтонашнтид.Олшншектерджыылсашншектердаланы,пайарсыласаесептелнед.Ешлкенкзйнектертемберсендержеске. Припер-бадминтонедрелершаволануанаснизундрлед,восыкездракеткабелбеудсызыыныжоарылатылуакерекке.Припер-стеуболмайдыжаланозалыстыжнедрелердшаволанаанаттандыр-.Браолайспортшыларойнайды,бала-шааажнеуесойларакбнестануиыносыжн-жосытарды.Солсебептенволанчиколперед,сиятыправило,онывверхподкинув,алкейнракеткойвжаарсыластыжберп.Нешепартиябадминтоне?Ойыншпартиядандегенбктетлед,натыраайта,олекжескедейнбарады.Кездесупокасозыладыбройыншылардан21пайдытермейд.Приесепшот"20-20"жатер-атар2пайдыжеед,алприесепшот"29-29",же-30-оепайдыал-солкомандасаналатын.злстеройындаАрадерсойынныншейннесколькозлстжасайды.Айталы,ашанесепшот11кзйнекболады,ойыншылараминуттызлснедегеныберлед.Партиялардыарасындаойыншыларекминутдемалады.Алшпартияда,ашанесепшот11кзйнеккебрдейленед,жатарместамизгеред.Бадминтонбала-шааларБалаларбадминтонксбидендегенразительноажыратылады.Полеоайлатыланбадминтонашнторимеет.Брден-брталапоан-солтегсбетшыырауменжнекочекболуакерекке.Жн-жосытартаоайлатылан:чьейжатажыыл-воланчиканажнепай.Аланаперед,кмгеберосыеволанчик."Дрыс"воланчикибадминтонашнВоланчикикакнатуральногошикзаттан,олайжнесинтетическихматериалдарданжасайды.бра,емесара-наана,изандайматериалданволаналындыр-,оныполетныемнездемелерк,нешншбасосыжннволанабелглен-анадегенбарыншажаындат-болуакерек,мен,жнежабулыжшкетертысизыртыстыындегенорында-бас:осы"дрыс"волан16жннбасындаиметькерек;жндербрдейзындытыммоколо63-71болуакерекке;жннадатарышеберддиаметром58 68ммдейнтрбиелейд;табии,осыжндержаууакерекке;воланчикастандарттыбасыдиаметромпорядка26ммболуакереккежнеиметькереккезакругленнуюпшнд;5басграммтартуакерекке.Себебныыздыжнесинтетическихматериалдымнездемелершасалыстыр-меннатуральнымибрнешеажыратылады,солауыпкетулердейн10Кактадапал-ракеткубадминтонашнжберед?Ракеткирамка68смзындыжне23смвендпревышатькерекке.Шектоблысы:шектоблысыарманплоскойболумндетт;олсобойарасындапересекающихсятугокер-жнесенмдоспаныжерлерндемабалабектулшектерд-ралатын;воланчикишнбадминтнажасыракеткусендергеолдаыайлыста-болады,албла-оанбол-желтек;тордыоблысы28смзындыжне22смвендпревышатькерекке.Небадминтондамытады?Ойынбадминтонтекелктргш,бражнемышцтаайындытоптарынбектед.Басаосыосындайжаттыушыдамдытыжненазараудар-жылдамдыынбаптайды.сенемн,ойыннывышеизложенныежн-жосытарывбадминтонсендергеклдкмектеседжнеменпайдаменжаса-уаыт.ойбадминтон-ойынныжаса-табиаттажнежасыозалышойынсаранса.

, решить уравнение x/3+x/2=x/6+1

, решить уравнение x/3+x/2=x/6+1 Х/3+х/2=х/6+12х/6+3х/6=х/6+12х+3х=х+65х=х+65х-х=64х=6х=6:4х=1,5 Приводим к общему знаменателю 6 и отпускаем его2x+3x=x+65x-x=64x=6x=64x=1,5

дам 15 баллов номер 90

дам 15 баллов номер 90 1) 84:(23+19)=2 метра нужно на один рюкзак. 2)192=38 метров нужно в первый день. 3)232=46 метров нужно во второй день)))) Первый день 19 рюкзаковвторой день 23 рюкзакапотрачено 84 м ткани 1) 19+23=42(рюкзака за 2 дня)2) 84:42=2 (2м на каждый рюкзак) 3) 19*2=38 (метров ткани потрачено на 1 день)4) 23*2=46 (метров ткани […]